- ქართული ელექტრონული ფოსტა
რეიტინგი   |   ფოსტა   |   კითხვა-პასუხი   |   რეგისტრაცია   |   პაროლის აღდგენა   
სამომხმარებლო შეთანხმება


1. ქვემოთ მოცემული წესები წარმოადგენს შეთანხმებას ვებსაიტის TOP.GE, რომელიც განთავსებულია ინტერნეტში მისამართზე http://www.top.ge, ადმინისტრაციასს და ამ ვებსაიტის მომხმარებელს შორის, რომლის პირობებითაც განხორციელდება TOP.GE-თი წარმოდგენილი მომსახურების გამოყენება.
2. TOP.GE-ს გამოყენებით მომხმარებელი თანახმაა სამომხმარებლო შეთანხმების პირობებზე. TOP.GE-ს ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს მოცემული პირობები მომხმარებლის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ახალი პირობები შედის ძალაში TOP.GE-ზე მათი განთავსების მომენტიდან.
3. მომხმარებელი აცნობიერებს და ეთანხმება რომ TOP.GE -ზე წარმოდგენილი სერვისები შესაძლოა შეიცავდეს რეკლამას. მომხმარებელი თანახმაა მის მიერ მითითებულ პირადი მობილურის ნომერზე მიიღოს TOP.GE -დან სხვადასხვა ტიპის შეტყობინებები, მათ შორის სერვისის მოწოდებასთან დაკავშირებით, როგორიცაა პაროლის აღდგენა და სხვა.
4. TOP.GE -ს საფოსტო სერვისის მიწოდება ხდება "როგორც არის"("as is") პრინციპით. TOP.GE -ს ადმინისტრაცია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას მომხმარებლის მონაცემების გადაგზავნის დაგვიანებაზე, წაშლაზე ან არმიწოდებაზე, ასევე საფოსტო სერვისის მომხმარებლის მოლოდინებთან შეუსაბამისობაზე. მომხმარებელი ვალდებულია დამოუკიდებლად მოაგვაროს ყველა საკითხი, რომელიც ეხება მომხმარებლის ინტერნეტთან წვდომის უზრუნველყოფას, შესაბამისი აპარატურული თუ პროგრამული უზრუნველყოფის ყიდვასა და კონფიგურირებას.
5. იმისათვის რომ მომხმარებელმა ისარგებლოს TOP.GE -ს საფოსტო სერვისით, ის ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია და სრულად შეავსოს ყველა სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებული ველი, ზუსტი მონაცემების შეყვანით. მომხმარებელი დამოუკიდებლად ირჩევს საფოსტო მისამართს და პაროლს, ამასთან ერთად მომხმარებელი ინფორმირებულია და ადასტურებს რომ მისი საფოსტო ყუთის უსაფრთხოება პირდაპირ დამოკიდებულია პაროლის სირთულეზე (სიმბოლოების რაოდენობაზე და ვარიაციაზე).
6. TOP.GE იხსნის პასუხისმგებლობას და არ იძლევა მომხმარებლის საფოსტო ყუთის უსაფრთხოების გარანტიას, იმ შემთხვევაში თუ: მოხდა პაროლის ან მობილურის, რომლითაც საფოსტო მისამრთია რეგისტრირებული, გადაცემა მესამე პირებზე (განზრახ ან გაუფრთხილებლად), მოხდა მესამე პირების საფოსტო ყუთთან წვდომა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით რომელიც იძლევა პაროლის შერჩევის და/ან დეკოდირების საშუალებას, მომხმარებლის მიერ უსაფრთხოების რჩევების უგულებელყოფა, რომელიც ეხება პაროლის არჩევას და საფოსტო სერვისით სარგებლობას.

7. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გამოიყენებთ TOP.GE -ს მომსახურებას:
7.1. ისეთი მასალის გაგზავნისათვის, რომელიც არის უკანონო, საზიანო, შეიცავს მუქარას, არის ამორალური, ცილისმწამებლური, არღვევს საავტორო და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, გამოხატავს სიძულვილს ან/და ხელს უწყობს დისკრიმინაციას რასის, ეროვნების, რელიგიის, სქესის ან სოციალური ნიშნის საფუძველზე, ასევე არღვევს ინტერნეტსა და სხვა საკომუნიკაცია საშუალებებში არსებულ საყოველთაო მიღებულ ეთიკის ნორმებს.
7.2. სხვა პიროვნებად, TOP.GE -ს ან სხვა ორგანიზაციის თანამშრომლად თავის წარსადგენად.
7.3. მასიური გზავნილებისთვის, სპამისა და ვირუსების გავრცელებისათვის.
7.4. საქართველოს ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოქმედი ნორმების დასარღვევად.

8. TOP.GE -ს აქვს უფლება, სამართალდამცავ და სხვა უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოს, კანონის შესაბამისად, პირველივე მოთხოვნის საფუძველზე გადასცეს ასეთი საჯარო ორგანოს მომხმარებლის შესახებ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია.

9. მომხმარებელი აცნობიერებს რომ TOP.GE -ს შეუძლია დააწესოს სერვისების გამოყენებაზე შეზღუდვები: გაგზავნილ და მიღებულ წერილების რაოდენობაზე და ჯამურ მოცულობაზე დროის ერთეულში, წერილის და მთლიანი საფოსტო ყუთის ჯამური მოცულობის მაქსიმალურ ზომაზე, ასევე დროის ერთეულში სერვისთან მიმართვების რაოდენობაზე.

10. TOP.GE -ს საკუთარი შეხედულებებისამებრ შეუძლია შეწყვიტოს კავშირი იმ ქსელებთან, საიდანაც ხდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო ნორმების, ასევე მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების პირობების და ინტერნეტ ქსელში მიღებული ურთიერთობების პრინციპების დარღვევა.

11. რეგისტრირებული ანგარიშის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ:

11.1. მომხმარებელი ეთანხმება, რომ TOP.GE იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს მომხმარებლის ანგარიშის მოქმედება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
11.2. ანგარიშის მოქმედების შეწყვეტა შეიძლება იყოს დაკავშირებული:
ა) სამომხმარებლო შეთანხმების პირობების დარღვევასთან; ბ) ხელისუფლების კომპეტენტური ორგანოების კანონის შესაბამის მოთხოვნასთან; გ) საფოსტო ანგარიშის ხანგრძლივი პერიოდით არგამოყენებასთან; დ) ტექნიკურ ხასიათის გაუთვალისწინებელი პრობლემების წარმოქმნასთან ან უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარემოებებთან;
11.3. მომხმარებელი ეთანხმება იმას რომ TOP.GE -ს შეუძლია შეწყვიტოს საფოსტო ყუთის მომსახურება, იმ შემთხვევაში თუ ის არ იყო გამოყენებული 9 თვეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში.
11.4. მომხმარებელს შეუძლია გააუქმოს არსებული საფოსტო ყუთი სპეციალური ინტერფეისის მეშვეობით.

12. TOP.GE -ს პასუხისმგებლობა

12.1 TOP.GE არ იძლევა გარანტიას რომ მისი სერვისი შეესაბამება მომხმარებლის მოთხოვნებს, იქნება უწყვეტი, სწრაფი, საიმედო და უშეცდომო.
12.2 TOP.GE არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ პირდაპირ ან ირიბ ზარალზე, რომელიც შესაძლოა წარმოიქმნას სერვისის სარგებლობით ან სარგებლობის შეუძლებლობით, მომხმარებლის კომუნიკაციებთან არასანქციონირებული წვდომისა და/ან მესამე პირების თაღლითური ქმედებების გამო.
12.3 TOP.GE არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ საფოსტო სერვისის კომერციული მიზნებით გამოყენებაზე, მათ შორის დოკუმენტების შენახვასა და საქმიანი მიმოწერის წარმოებაზე.

13 კონფიდენციალურობა
13.1 TOP.GE კონფიდენციალურად ინახავს ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ და იცავს მიმოწერის საიდუმლოებას, თუმცა ჩამოთვლილი მონაცემები შესაძლოა გადაცემული იქნეს კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოებისათვის, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
13.2 TOP.GE -ს საფოსტო სერვისში არ არსებობს ცენზურა, მაგრამ ყველა წერილი გადის ავტომატურ შემოწმებას მავნე პროგრამული კოდების და ვირუსების აღმოჩენის მიზნით. ეს კეთდება მომხმარებლების პერსონალური კომპიუტერების დაცვისა და TOP.GE-ს ტექნიკურ საშუალებებზე დატვირთვის შემცირების მიზნით.

14. წყვეტები TOP.GE -ს სერვისების მუშაობაში
14.1 TOP.GE -ს აქვს უფლება მომხმარებლის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე აწარმოოს პროფილაქტიკური სამუშაოები, რის გამოც შესაძლოა მოხდეს დროებითი წყვეტები სერვისის მიწოდებაში.

15. ის, რომ TOP.GE მყისიერად არ რეაგირებს მომხმარებლის ან მესამე პირების მიერ მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების პირობების დარღვევაზე, მას არ ართმევს უფლებას მოგვიანებით მიიღოს შესაბამისი ზომები საკუთარი ინტერესების დაცვის მიზნით.

მომხმარებლის მიერ TOP.GE -ს სერვისებით სარგებლობა თავისთავად ნიშნავს მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების უპირობო მიღებას.

ბოლო რედაქტირების თარიღია: 2013-06-01

MAIL @TOP.GE © 2013-2019